یکی از اصول اساسی قوانین مهاجرتی کانادا فراهم کردن شرایطی است تا اقوام درجه یک مهاجران به این کشور زیبا و پیشرفته بتوانند از طریق اسپانسرشیپ هر چه زودتر به عزیزان خود در کانادا بپیوندند و اقامت دائم کانادا را کسب کنند.

برنامه های اسپانسرشیپ کانادا برای اقامت دائم به چند دسته کلی تقسیم می گردد:

  1. اسپانسرشیپ همسر و فرزندان
  2. اسپانسرشیپ والدین (پدر و مادر و پدربزرگ و مادربزرگ)
  3. اسپانسرشیپ دیگر اعضای خانواده

برای حائز شرایط بودن تحت هر کدام از این برنامه های مهاجرتی فرد اسپانسر بایستی دارای شرایط کلی زیر باشد:

  • 18 سال تمام داشته باشد.
  • شهروند و یا مقیم دائم کانادا باشد.
  • در حال حاضر در کانادا زندگی نماید. (بجز موارد خاص)
  • از میزان درآمد کافی برخوردار باشد. (بجز موارد خاص)
  • فاقد سابقه کیفری باشد.

هر کدام از برنامه های سه گانه فوق شرایط مخصوص به خود را نیز دارد که بایستی پرونده فرد متقاضی و افراد در پرونده بررسی گردد.

برنامه های دیگر

امتیازهایی در برنامه های مهاجرتی مختلف برای افرادی که اقوام درجه دو و حتی در مواردی دوستان آنها در کانادا زندگی می کنند در نظر گرفته خواهد شد که مشاوره با یک وکیل مجرب خواهد توانست مسیرهایی برای مهاجرت به کانادا برای شما باز نماید.