مارکو مندیچینو وزیر مهاجرت کانادا اعلام کرد سرعت‌ بررسی پرونده‌های اسپانسرشیپ همسر (و فرزندان) افراد مقیم و شهروندان کانادا افزایش خواهد یافت.
اداره مهاجرت با افزایش 66 درصدی آفیسرهای موظف به بررسی پرونده های‌ اسپانسرشیپ قصد دارد تا در ماه های اکتبر تا دسامبر 2020 هر ماهه 6000 پرونده را به اتمام برساند. با این افزایش سرعت بررسی تا پایان سال تعداد پرونده های اسپانسرشیپ خانوادگی به اتمام رسیده در سال 2020 به عدد 49000 خواهد رسید.

برای آماده سازی پرونده اسپاتسرشیپ خود با ما تماس بگیرید